Jsme partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018 

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020 

Celkové náklady projektu: 94 980 191,80 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

 

akcni plan logo

Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166

V rámci projektu Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 bude pořízeno moderní technické vybavení do odborné učebny modulové výuky a diagnostiky motorových vozidel v oblasti autoelektrotechniky a autoelektroniky za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Součástí projektu jsou také drobné stavební práce, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu a úprava venkovního prostranství.

pdfPodrobnosti

logoling zkvalitneni

 

CNC centrum a vybavení oboru kominík

V rámci zkvalitnění materiálního vybavení naší školy podporující zvládnutí nových technologií a vytvoření příznivých podmínek pro úspěšné uplatnění našich absolventů na trhu práce se na naší škole od 12. 8. 2013 do 30. 9. 2014 realizuje projekt „CNC centrum a vybavení oboru kominík" (registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01324), který nám pomůže finančně zabezpečit CNC centrum novými plnohodnotnými výukovými CNC zařízeními - 2 CNC frézky, simulační SW pro programování a obsluhu řídících systémů strojů, laserová CNC gravírka. Dále vybavíme obor kominík komínovou frézou, přístrojem pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test, krbovými kamny a třísložkovými komínovými systémy univerzál a z nerezové oceli tak, aby technické vybavení školy splňovalo veškeré požadavky dané pro tento specifický obor studia a korespondovalo s potřebami kominických firem. Poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (www.rada-severovychod.cz) a projekt je poskytnut z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. Projekt vychází z potřeb zaměstnavatelů, umožní žáky efektivněji seznámit s reálným výrobním procesem, se kterým se žáci setkají v praxi a přispěje ke zkvalitnění výuky a zvýšení praktických dovedností absolventů oborů strojírenského a oboru kominík, což zlepší uplatnění absolventů školy na trhu práce.

pdfPodrobnosti

  

rop-nuts-rgb

eu-investice-do-vasi-budoucnosti-plnobarevna-rgb

 

 

 

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt byl zahájen dne 26.08.2013 a bude ukončen dne 25. 08.2015. Je realizován pod číslem CZ.1.07/1.1.00/44.001. Cílem projektu je zkvalitnit výuku technických předmětů, zvýšit propagaci a povědomí o technických a řemeslných oborech prostřednictvím úzké spolupráce se základními školami. Součástí je i zkvalitnění výuky svařování ve svářecí škole pomocí nových technologií a simulačních technik na počítačích. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání posiluje dovednosti žáků základních a středních škol a napomáhá osvojení správných učebních návyků a moderních trendů a postupů výuky. Bude též kladen důraz na environmentálně šetrné postupy, provázání praxe s teorií a přenos know-how od zaměstnavatelů.

V rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji" probíhají kroužky pro žáky základní škol v dílnách naší školy.

 

Podrobné informace o průběhu projektu najdete zde.

 

Odborná exkurze Brno

Dne 19. 12. 2013 se žáci 2AA a 1AG zúčastnili odborné exkurze v Brně. Většinu nákladů pak měli hrazeni z evropských fondů. Nejprve se žáci seznámili s širokou expozicí památek v Technickém muzeu. Mohli tak zhlédnout historické automobily (Škoda, Z, Wikov, Lada, Čajka, Tatra apod.), výrobky ze stavebnice Merkur, parní stroje, automobilové a letecké motory, turbíny, makety letadel (např. Masserschmitt, Junkers, Spitfire a Iliušin), mikroskopy, hudební strojky (s odborným výkladem a ukázkami), historické telefony, medailonky nejznámějších českých vynálezců, dobovou ukázku jednotlivých řemesel, povolání a obchodů a interaktivní expozici her.
Následně žáci zhlédli i sídla důležitých státních institucí. Konkrétně se jednalo o sídlo Veřejného ochránce práv, neboli ombudsmana (na Údolní ulici), Ústavního soudu (v Joštově ulici) a Nejvyššího správního soudu (na Moravském náměstí). Tytoinstituce jsou totiž primárním pilířem zachovávání zákonnosti a dodržování lidských práv v našem státě.
Zároveň žáci okusili atmosféru z vánočního Brna, kdy na Moravském náměstí a náměstí Svobody se konaly vánoční trhy. Ochutnali tak celou řadu místních specialit a mohli zakoupit i netypické ručně vyráběné výrobky ze dřeva, vosku a kovu.

Mgr. Pavel Poklop a Ing. Radka Kalousková

 

V rámci projektu proběhla rekonstrukce svařovny a přístavba svařovny (přípravna pro svařování), kde již nyní pokračuje výuka svařování žáků, kteří ji nemají obsaženu v učebních plánech v rámci kroužků. Současně probíhá výuka příslušných oborů v souladu s učebními plány.

 

E-learning a kreditní systém do vyšších odborných škol

Projekt byl schválen pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/32.0072. Jeho realizace započala dne 02. 07. 2012 a bude ukončena 30. 06. 2014. Manažerem projektu je Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci výzvy IPo – Oblast 2.1 (výzva 32.2 kolo) – 2.1 Vyšší odborné vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím realizace řady aktivit, které rozšiřují a zkvalitňují výuku v rámci vzdělávacích programů na VOŠ. Jedná se o podporu a rozšíření využívání ICT ve vzdělávání žáků, zvyšování kvality profesního, praktického odborného a jazykového vzdělávání studentů VOŠ. Klíčovou aktivitou je realizace praxí a stáží studentů VOŠ u zaměstnavatelů v rámci ČR a v zahraničí v rámci malých a středních podniků zemí Evropské unie. Součástí je zavedení kreditního systému a rozvinutí e-learningových metod výuky.

pdfInformace o realizaci projektu

EU VOSRK

Na základě jednání a posuzování na MŠMT byl naší škole schválen projekt „EU VOSRK" pod registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0355. Jeho realizace započala dne 01. 04. 2012 a bude ukončen k 31. 03. 2014. Garantem projektu je Václav Kulštejn. Projekt „EU VOSRK" je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci podpory 1.5, prioritní osy 7.1, zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky pomocí nových metod, podpůrnými kurzy, mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zintenzivnění spolupráce se zaměstnavateli. Individualizace výuky, podpora žáků mimořádně nadaných, soustavná práce se žáky se specifickými požadavky. Zlepšení klimatu vetřídách, celé škole, speciální programy pro pedagogické a provozní zaměstnance při zapojení školního psychologa a speciálního pedagoga.

 

UNIV 3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:


1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
3. modernizovat proces akreditací
4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.
Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Na naší škole se prozatím realizovaly pilotáže dvou projektů:

  • 23-019-H Autolakýrník - finální povrchová úprava - 4. 12. 2013 - 19. 3. 2014
  • 36-025-H Kominík - kontrola a čištění spalinových cest - 11. 10. 2013 - 22. 2. 2014

 

logo univ 3

36-025-H Kominík

V naší škole probíhá ve dnech 11. 10. 2013 - 22. 2. 2014 projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání (http://www.nuv.cz/univ3). Konkrétně se v tomto rekvalifikačním kurzu jednalo o obor Kominík - kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H). Mezi lektory patří Mgr. Mikuláš Havran, Lukáš Habr (http://www.habr-kominictvi.cz/) a David Strnad (http://www.kominictvistrnad.cz/).
Kromě nutné teorie (např. nařízení vlády a normy ČSN a ČSN EN) se účastníci kurzu seznámili s velkým množstvím prací, které přímo souvisí s kominickou profesí. Konkrétně se jednalo o čištění a kontrolu spalinových cest, tvorbu kontrolních zpráv, kouřovou zkoušku, měření komínového tahu, měření zplodin, frézování, vložkování a demolice komínů a tlakovou zkoušku.

Mgr. Pavel Poklop (frekventant kurzu)

 

23-019-H Autolakýrník

Současně realizujeme pilotáž rekvalifikačního vzdělávacího programu profesní kvalifikace (23-019-H) Autolakýrník - finální povrchová úprava, jehož cílem je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace, (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. http://www.nuv.cz/univ3

Absolvent dalšího vzdělávání se během programu seznámí s dodržováním zásad BOZP a PO v lakovně a se souvisejícími právními předpisy.
Naučí se hodnotit kvalitu podkladových vrstev části karoserie, definovat poškození a vady nátěrových systémů, příčiny jejich vzniku, volit technologické postupy oprav nátěrových systémů. Dále bude schopen aplikovat lakovací materiály pomocí pneumatických stříkacích pistolí, obsluhovat zařízení lakovny a v neposlední řadě určit správný odstín a namíchat jej dle zásad koloristiky.

Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní v autoopravárenství, servisech a ve výrobní sféře v provozech, které se zabývají povrchovou úpravou lakováním.

Ing. Radka Kalousková, Roman Hykyš
(lektoři programu)

 

 

logolink