Podnikání - 64-41 L/51 (nástavbové studium)

1. Charakteristika oboru

Podnikání je koncipováno jako dvouletý obor, který rozšiřuje a doplňuje všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Koncepce vzdělávacího programu vytváří prostor pro realizaci požadavků jednotlivých škol na doplnění profilu absolventa podle požadavků trhu práce v příslušném regionu a podle požadavků žáků.

2. Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro podnikatelské činnosti zejména ve své prvotní profesionalizaci. Je schopen vést předepsaným způsobem účetní evidenci živnosti či malé firmy jednoduchým účetnictvím, popřípadě účtovat běžné účetní případy v systému podvojného účetnictví. Umí se orientovat v základních právních předpisech, předpisech z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Příprava vede ke zvýšení úrovně jeho jazykových a komunikativních dovedností a dovedností taktního jednání s obchodními partnery.

pdfUčební plán