Školská rada

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel a zároveň jmenuje jednu třetinu členů. Druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Nepedagogičtí pracovníci do rady nevolí.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy (zástupce ředitele členem být může). Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Podněty pro činnost školské rady můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní úkoly školské rady:

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • podílí se na zpracování záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • dává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy
  • podává návrh na odvolání ředitele školy

Složení školské rady:

Ing. Veronika Prilová - zvolena z řad pedagogů školy, předseda

Mgr. Jana Drejslová - jmenována Radou Královéhradeckého kraje

Ing. Ivana Skřítecká - jmenován Radou Královéhradeckého kraje

Bc. Hana Červniková - zvolena z řad rodičů a studentů školy

Emilia Maria Wolniaczyk - zvolen z řad rodičů a studentů školy

Ing. Ivan Klícha - zvolena z řad pedagogů školy