Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 obdržela dne 2. 12. 2021 žádost o poskytnutí následujících informací:

1. Kolik učitelů a dalších zaměstnanců Vyšší odborné školy Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 je očkováno (či „rozočkováno“) proti nemoci covid-19.

Na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou je k dnešnímu dni vakcínou proti nemoci covid-19 naočkováno 66 zaměstnanců.

2. Dále žádám o sdělení, zda-li jsou očkováni (či rozočkováni) jmenovitě tito učitelé:
Ing. Jaroslav Ševců
Bc. Vlastimil Dolanský
Bc. Regina Karmazínová
Bc. Radka Hirková

Informace o zdravotním stavu se řadí do kategorie citlivých osobních údajů. Tyto údaje může zaměstnavatel zpracovávat, pouze pokud je jejich zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a výkonu zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a pokud je jejich zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu. Rozhodně tyto informace nesmí poskytovat dalším osobám.

3. Žádám informace o tom, jak a kdy byli v roce 2021 proškoleni učitelé o různých formách (a jakých) diskriminace žáků na škole, a o tom, jak tomu předcházet, jak se bránit a jak takové případy má žák řešit. Bylo-li takové školení provedeno, žádám o jeho kompletní kopii zápisu.

Školení pro učitele zaměřené specificky na diskriminaci neproběhlo, problematika je diskutována v rámci pedagogických porad a především při tvorbě školního řádu (i s jeho přílohami), který každoročně schvaluje Školská rada. Škola má také zpracovaný Školní preventivní program na školní rok 2021/22, na jehož podobě se učitelé podílí, a který obsahuje prevenci rizikového chování u žáků v mnoha oblastech, tedy i v oblasti diskriminace.

 

4. Žádám informace o tom, jak a kdy byli v roce 2021 proškoleni či informováni žáci o různých formách (a jakých) diskriminace žáků na škole, a o tom, jak tomu předcházet, jak se bránit a jak takové případy má žák řešit. Bylo-li takové školení provedeno či informace předána, žádám zápis, (datum provedení/předání a kdo žáky školil či informoval).

Žáci jsou i o dané problematice informováni v rámci seznámení se Školním řádem (a jeho přílohami) vždy na třídnických hodinách v prvním dni daného školního roku. Seznámení provádí třídní učitel a žáci toto stvrzují svým podpisem. Žákům je také podána informace, na koho se mohou obrátit v případě různých problémů, na fungování Schránky důvěry a na činnost Školního poradenského pracoviště.

5. Žádám informace o tom, jak a kdy byli učitelé proškoleni v roce 2021 o právech a povinnostech učitelů vůči žákům s ohledem na vydávané nařízení a vyhlášky MZ a vlády, v boji proti nemoci covid-19, které nařizují testy na covid-19, vč. Jiných opatření směřujícím ke školám a k žákům. Tedy, zdali byli učitelé proškoleni, jaká práva a povinnosti musí, mohou, nemohou či nemusí vyžadovat po žácích dle těchto různých nařízení MZ a vlády v boji proti nemoci covid-19.

Učitelé jsou po celou dobu epidemie pravidelně informováni, jaká opatření škola (tedy pracovníci i žáci) musí dodržovat, jaká jsou pro danou dobu aktuální. K tomuto je využívána různá forma, například videokonference v rámci MS Teams, e-mailová korespondence, pokyny ředitelky školy apod. Vždy vycházíme z daných nařízení vlády, ministerstev zdravotnictví a školství. Práva, povinnosti i doporučení jsou nám pravidelně zasílána v rámci metodiky z MŠMT a jejich obsah je pro nás závazný.

 

6. Žádám informace o tom, jak a kdy byli žáci informováni v roce 2021 o právech a povinnostech žáků vůči škole a učitelům s ohledem na vydávané nařízení a vyhlášky MZ a vlády, v boji proti nemoci covid-19, které nařizují testy na covid-19, vč. jiných opatření směřujícím ke školám a zejména k žákům. Tedy, zdali byli žáci proškoleni, jaká práva a povinnosti musí, mohou, nemohou či nemusí splňovat dle těchto různých nařízení MZ a vlády v boji proti nemoci covid-19.

Při informování žáků vždy vycházíme z platných nařízení a metodik, která jsou pro nás závazná. Stěžejní je v této činnosti práce třídních učitelů, kteří jsou v každodenním spojení s žáky svých tříd (osobním, e-mailovém, telefonickém, distančním). Žáci vědí, jaká nařízení jsou pro ně v daný okamžik platná (včetně pravidelného testování) a jaké jsou případné důsledky jejich nedodržování.

 

 

Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA
ředitelka školy

Tato webová stránka používá cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které naše stránka ukládá ve vašem zařízení. Cookies můžeme používat pro zjištění statistik návštěvnosti webu, poskytování funkcí spojených se sociálními médii nebo k personalizaci obsahu a reklam. Některé cookies mohou být poskytnuty službami třetích stran, které naše stránka využívá. Pro uložení cookies, které nejsou nezbytné pro provoz stránky, potřebujeme dle legislativy EU váš souhlas.