Přijímací řízení

Přijímací zkouška pro obory ukončené maturitní zkouškou realizována ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (jednotné testy připravené Cermatem) se koná v budově školy U Stadionu 1166 v Rychnově nad Kněžnou vždy od 8:00 hodin.

Termíny přijímacího řízení pro 1. kolo

  • 12. 4. 2019 (1. řádný termín)
  • 15. 4. 2019 (2. řádný termín)

 

  • 13. 5.  2019 (1. náhradní termín)
  • 14. 5.  2019 (2. náhradní termín)

Každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Započítá se pouze lepší výsledek z každého testu.

Uchazeč koná zkoušku v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce a ve 2. termínu na škole uvedené ve 2. pořadí na přihlášce.

Přijímací zkoušky nanečisto:

26. 1. 2019

Podrobná kritéria přijímacího řízení:

pdfPodrobná kritéria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

pdfTabulka převodu průměrného prospěchu na body

 

Přihlášky ke studiu

Přihlášky žáků základních škol se podávají na aktuálním tiskopise (obdrží na ZŠ) tak, aby přihláška byla doručena do Vyšší odborné školy a Stření průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, do 1. března 2019. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

Tiskopisy přihlášek:

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Potvrzení od lékaře

Pro všechny učební i studijní obory (včetně nástavbového studia - denní forma) požadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce.

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Zákonný zástupce nebo zletilý žák je o výsledku přijímacího řízení informován zveřejněním seznamu o přijatých a nepřijatých uchazečích. Uchazeči jsou v seznamu uvedeni pod registračním číslem. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je zletilým uchazečům, zákonným zástupcům nezletilých uchazečů zasíláno poštou do vlastních rukou. Po prvním kole přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacích řízení.

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší školy pomocí zápisového lístku (zápisový lístek obdrží na ZŠ) a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (vyvěšený seznam přijatých). Uchazeči, který není žákem základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč obdržet pouze jeden a může být uplatněn jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ještě na škole, kde byl přijat na základě odvolání. V tomto případě požádá školu o vrácení, včetně kopie rozhodnutí o odvolání.

Zápisový lístek neodevzdávají přijatí uchazeči do nástavbového studia.

Informace a ilustrační testy z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035544.html

Ukázky testů:

https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procvicovani-1404035545.html