Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slučuje služby poradenských pracovíků školy - výchovných poradkyň, školního metodika prevence a školní speciální pedagožky Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, pedagogickou, koordinační a poradenskou činnost určenou žákům a jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy. Všichni členové ŠPP spolupracují s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), Policií ČR, Probační a mediační službou, Pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími poradenskými zařízeními, Úřadem práce, neziskovými organizacemi atp.

 Školní poradenské pracoviště zajišťuje poradenské služby zaměřené na:

  • primární prevenci rizikových projevů chování;
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • kariérové poradenství;
  • odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním;
  • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných;
  • péči o žáky s neprospěchem;
  • metodickou podporu učitelů;
  • podporu zákonným zástupcům.